TÁVHŐRENDSZERI KERINGTETŐ SZIVATTYÚ CSERÉK

Bevezető

A FŐTÁV Zrt. (FŐTÁV) fő tevékenysége a főváros 17 kerületére kiterjedő távhőszolgáltatás, amely tulajdonképpen a felhasználók fűtési és használati melegvíz célú hőigényének kielégítéséhez szükséges hőszolgáltatást jelenti a kiépített távhőrendszereken keresztül. Távhőrendszereinkben a saját fűtőműveinkben előállított, valamint a kis- és nagyerőművektől vásárolt hőenergiát mintegy 550 km nyomvonal-hosszúságú, nagyrészt földbe fektetett távhővezeték hálózaton keresztül juttatjuk el több, mint 243 000 lakossági és csaknem 2 000 nem lakossági felhasználónkhoz. A fűtőművekből és az erőművekből a hő a távhővezetékekben keringtetett forróvíz útján jut el a hőközpontokig. A saját tulajdonban levő hőközpontokban a hőt átalakítjuk a fűtési és használati melegvíz célú felhasználásra alkalmas formába, amelyhez az épületben levő hőleadók, radiátorok fűtési vizének keringtetése is hozzá tartozik.

A Társaság 2018. évi teljes villamosenergia-felhasználása 27.497 MWh volt, amelyből a mintegy 3.500 db saját tulajdonú hőközpont felhasználása 18.373 MWh-t, a fűtőművek és szivattyúállomások felhasználása pedig 7.730 MWh-t tett ki. Az előzőek értelmében a hőközponti felhasználás aránya 67%, a fűtőművi felhasználás aránya pedig 28%. Ezen adatok alapján fontos, hogy ezt a számottevő energiamennyiséget milyen energetikai hatékonysággal használjuk fel.

Itt jegyezzük meg, hogy a hőközpontok 2018. évi villamosenergia-felhasználása a 2014. évi értékhez képest kb. 3.460 MWh-val (több mint 15%-kal) csökkent, ami meghaladja a hőközponti szivattyú rekonstrukciós program elején, elérendő célként meghatározott értéket.

1.JPG

A hőközpontok villamosenergia-felhasználása lényegében a fűtési és a használati melegvíz keringtető szivattyúk működtetéséből ered. A fent említett, mintegy 18,4 GWh éves hőközponti villamosenergia-felhasználásnak kb. 40%-át a használati melegvíz termelésben, 60%-át pedig a fűtésszolgáltatásban használjuk fel.

Napjainkra a fűtési rendszerek korszerűsítések eredményeként a szükséges fűtési melegvíz térfogatáram számottevően csökkent. A megváltozott keringtetési igény kiszolgálására alkalmatlan, nem fordulatszám-szabályozású szivattyúk üzeme miatt a hőközpontokban a megmért villamosenergia-felhasználás jelentősen meghaladja a szükséges villamosenergia mennyiségét. Egy hőközpont jellemző kapcsolási rajzát mutatja az 1. ábra.

A hőközponti szivattyúrekonstrukciós program előkészítésének részeként FŐTÁV üzemviteli méréseket végzett jellemző gépek üzemével kapcsolatban. A mérések eredménye megmutatta, hogy a hőközpontok villamosenergia-felhasználása korszerű szivattyúk és változó fordulatszámú hajtás alkalmazásával mintegy 35 %-kal lenne csökkenthető. Ez egyrészt az idősebb szivattyúk hatásfokának korszerű társaikétól való jelentős elmaradásának, másrészt a változó tömegáramú szabályozás kisebb munkapontjának köszönhető. Az idős szivattyútípusok cseréje tehát energetikailag és a szolgáltatás biztonsága érdekében is indokolt. A FŐTÁV tulajdonában lévő hőközpontok többsége az 1995-2010. közötti időszakban került felújításra, így a felújítások kezdetén beépített szivattyúk ma már szintén nem nevezhetők korszerűnek. E gépek hatásfoka ugyan még elfogadható, azonban cseréjük változó térfogatáramú rendszerek esetén energetikailag indokolt.

A szivattyú rekonstrukciós program első üteme alapján aktualizált elméleti összes hőközponti szintű megtakarítási potenciál mintegy 3,37 millió kWh évente, amely egyben a jelenlegi árakon évi 143 millió Ft költségmegtakarítási potenciált is jelent. Az eredmények alapján a FŐTÁV 5 évre tervezett szivattyúrekonstrukciós programba kezdett 2012-ben, és négy sikeres év után 2017-ben az 5. ütemét hajtotta végre.

A fűtőművi villamosenergia-felhasználás jelentős részben a távhőrendszerek keringtető szivattyúinak működtetéséből ered, de nem elhanyagolható a hőtermelő berendezések üzemszerű működéséhez szükséges visszakeverő szivattyúk villamosenergia-felhasználása sem.

A FŐTÁV – közszolgáltatói feladatából adódó – gondos karbantartásának köszönhetően alapvetően valamennyi szivattyú a fűtőművek építése óta, mintegy 30-40 éve volt üzemben és hasonló karbantartás mellett még hosszú évekig üzemben tartható maradhatott volna. Azonban a beépítés óta eltelt időszakban jelentősen megváltoztak az üzemi viszonyok. A kezdeti felhasználószám növekedés után az 1990-es években sokáig stagnáló hőigények a távhő átalánydíj megszűnésével és az energia drágulásával lecsökkentek, majd a Panel Program támogatásával elvégzett utólagos hővédelem javítások, nyílászáró cserék és/vagy épület hőszigetelések következményeként, valamint az ÖKO Plusz program fűtéskorszerűsítéseiből és az energiatakarékosságot előtérbe helyező fogyasztói szokásokból eredően a meglévő fogyasztói körben folyamatosan továbbcsökken.

A megváltozott hőigényekkel együtt a keringtetett térfogatáram is jelentősen lecsökkent, emiatt a régi szivattyúk a saját optimális munkapontjuktól jelentősen eltérő körülmények között lényeges rosszabb hatásfokkal üzemeltek, néhány esetben pedig még a fordulatszám szabályozás sem volt megoldott. A szivattyúk mellett a hatékony üzemeltetést és energiafelhasználást tovább rontotta a villamos motorok túlméretezése, és a villamos motorok esetében a korszerűtlenségből adódó rossz hatásfokuk is.

Mindezek miatt egyre inkább egyértelművé vált a FŐTÁV számára, hogy a régi szivattyúk növekvő karbantartási költsége mellett a szivattyúk jelentős villamosenergia-felhasználása hosszú távon sem az üzemeltetési költségek, sem az energiahatékonyság, sem pedig a környezeti hatások szempontjából nem kifizetődő. Ezért megvizsgálta a tényleges és jövőben várható keringetési igényeket és a meglevő szivattyúk új szivattyúkkal történő cseréjéből eredő előnyöket. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a keringtető szivattyúk távhőrendszerekhez történő jobb illesztésével és azzal együtt cseréjükkel a költségmegtakarítás mellett számottevő villamosenergia-megtakarítás érhető el. Ezért a keringtető szivattyúk fokozatos korszerűsítését és az azzal együtt járó cseréket a 2010-es évek eleje óta végzi Társaságunk.

A fűtőművi szivattyú korszerűsítés ismertetése

Az Észak-budai Fűtőmű visszakeverő szivattyúinak cseréje

A fűtőműben a keringtető szivattyúk már korábban elvégzett cseréjét követően a forróvízkazánok visszakeverő szivattyúinak cseréire 2018-ban került sor, amelynek elsődleges oka a megnövekedett karbantartási költség csökkentése volt. Az új beruházással a szivattyúkkal együtt frekvenciaváltós fordulatszám szabályozás került kiépítésre.

2.jpg

Az Észak-budai Fűtőmű szivattyúcseréivel elért eredmények ismertetése

A visszakeverő szivattyúk villamosenergia-felhasználása a fűtőműi felhasználásnak (2018-ban 2.352 MWh) nagyjából 5%-át teszi ki. A visszakeverő szivattyúk és a kiszolgált kazánok éves üzemideje közelítőleg megegyezik. A visszakeverő szivattyúk villamos felhasználása külön elektromos mérővel nincs mérve, ezért a szivattyúcserékkel elért megtakarítást számítással határoztuk meg.

A szivattyúk éves üzemi tartamdiagramja alapján a régi és az új szivattyúk jelleggörbéjének jellemző munkapontjaira meghatározásra került a villamosenergia-felhasználás. A visszakeverő szivattyúk jellemző üzemállapotait, valamint a régi és az új szivattyú számított villamosenergia-felhasználását az 1. táblázat, a szivattyúk műszaki jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze.

3.JPG
4.JPG

Az éves üzemidőre vetítve a visszakeverő szivattyúk átlagos villamos teljesítménye 10-10 kW-tal mérséklődött.

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű Programhoz

A fejlesztés eredményeként a 20,0 kW mértékű átlagos villamos teljesítménycsökkenés mellett 28,2 MWh villamosenergia-megtakarítást is sikerült elérni.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés:

PVEP= Pbázis – Pfejlesztés = 51,1 + 51,1 kW -41,1 -41,1 kW = 20,0 kW

ahol:

PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés,

Pbázis – a fejlesztés előtti átlagos teljesítmény,

Pfejlesztés – a fejlesztés utáni átlagos teljesítmény.

Összegezve az Észak-budai Fűtőmű visszakeverő szivattyúinak cseréje 20,0 kW értékkel járult hozzá a virtuális erőmű építéséhez.

A hőközponti szivattyú korszerűsítés ismertetése

A 2012-2016. években végrehajtott szivattyúcserék a korábbi vizsgálatok eredményét megerősítették. Az 1-4. ütemben beépített szivattyúk eredményeképp a fűtési szivattyúk villamosenergia-felhasználása több mint 50%-kal, a hőközpontok éves felhasználása pedig átlagosan 36%-kal csökkent.

A szivattyúcsere program 5. ütemébe sorolt hőközponti szivattyúk az üzemviteli és működési paraméterek alapján kerültek kiválasztásra. A beruházási program 5. üteme keretében 2017-ben összesen 230 db szivattyú cseréjét hajtottuk végre. A programban végzett cserék mellett a meghibásodott, illetve az átépítés miatt leszerelendő szivattyúkat is már korszerű berendezésekre cseréltük. A lecserélt szivattyúk helyére Wilo Stratos típusú szivattyúk kerültek. Azokban a hőközpontokban, ahol voltak tartalék szivattyúk, ott azok megmaradtak, amint az a 3. képen is látható.

5.JPG

Az 1-4. ütemek tapasztalatai és a villamos energia egységárak alapján becsült kalkuláció szerint az 5. ütemben beépített szivattyúkkal évi 394 MWh villamosenergia-, illetve 14 millió forint költségmegtakarítás érhető el, amivel az egyszerű megtérülési idő 5-6 év közöttire adódott. A rekonstrukciós program keretében lecserélt szivattyúk típusát és összes villamos teljesítményét az 3. táblázat mutatja.

6.JPG

A fejlesztéssel elért eredmények ismertetése

A szivattyúcserékkel elért megtakarítást a beépítés előtti 3 év (2014-2016) hőközponti éves villamosenergia fogyasztások átlagához, mint bázishoz viszonyítottuk. A szivattyúcserék utáni 2018. évi fogyasztások bázishoz képesti csökkenése adja a megtakarítást. A hőközpontokban a szivattyúcserén kívül, a szükséges karbantartáson túl más fejlesztések nem voltak, így a számítható villamosenergia-megtakarítások a szivattyúrekonstrukciós cseréknek köszönhetőek. A megtakarításokat a 4. táblázat tartalmazza.

7.JPG

A szivattyúrekonstrukciós program 5. ütemében részt vevő hőközpontokban az összegezett átlagos szivattyú teljesítmény a fejlesztés előtt 249,2 kW-ot, a fejlesztés után pedig 148,7 kW-ot tett ki, amely 100,5 kW villamos teljesítménycsökkenést jelent.

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű Programhoz

Fentiek alapján a fejlesztés eredményeként 100,5 kW mértékű beépített villamos teljesítménycsökkenés mellett 441,4 MWh fűtési keringtetésben jelentkező villamosenergiamegtakarítást sikerült elérni.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés (2017. évi fejlesztések

összesen):

PVEP= ΣPbázis – ΣPfejlesztés = 249,2 kW – 148,7 kW = 100,5 kW

ahol:

PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés,

ΣPbázis – a fejlesztés előtti villamos teljesítmény hőközpontokra összesen,

ΣPfejlesztés – a fejlesztés utáni villamos teljesítmény hőközpontokra összesen,

a villamos teljesítmények a hőközpontok éves villamosenergia-felhasználásából a fűtési keringtető szivattyúkra eső mennyiségnek a felhasználási profilnak megfelelően számított értékek, a fejlesztés előtti teljesítmények három év átlagát jelentik.

Összegezve a hőközponti fűtési szivattyúk energiahatékonysági csereprogramja 100,5 kW értékkel járult hozzá a virtuális erőmű építéséhez.

A Távhőrendszeri keringtető szivattyú cserék fent ismertetett projektjei mindösszesen 120,5 kW értékkel járultak hozzá a virtuális erőmű építéséhez.

Rövid projektbemutatás - MOL

Rövid projektbemutatás

Vállalatunknál 2018. évben megvalósított és energiafelhasználásunkra pozitív hatással lévő projektjeink eredményeként 1.471.535,85 GJ/év megtakarítást értünk.

1. DS Termelés (Dunai Finomító)

Efficiency improvement of DHPP2 - DS2022

Üzemben olyan átalakítások kerültek elvégzésre, amellyel 1 tonna földgázból több tonna hidrogént tudunk előállítani, mint a projekt előtt. Hidrogén/alapanyag arány növelése történt. Új shift reaktor és új füstgáz-levegő hőcserélő került beépítésre. Az új hőcserélő miatt új füstgáz szívó ventillátorra is szükség volt, amely a hatékony működést támogatja.

Megvalósulás dátuma: 2018. január 15.

Energiamegtakarítás mértéke: 856.680 GJ/év (földgáz)

Repl.t  of No. 2114 & 2116 HX in DHPP1 - DS2022

Két meglévő füstgázjárati hőcserélőköteg (E2114 és E2116) cseréjével hasonló mennyiségű fűtéscélú földgáz felhasználással több gőz termelése vált lehetővé.

Megvalósulás dátuma: 2018. október 31.

Energiamegtakarítás mértéke: 36.900 GJ/év (földgáz)

Process Analyzer system development

Új online analizátorok (elemzők) beépítése, amellyel a felhasznált földgáz mennyisége csökkenthető a pontosabb szabályzás által, amelyet az online mérés tesz lehetővé.

Megvalósulás dátuma: 2018. december 20.

Energiamegtakarítás mértéke: 373.700 GJ/év (földgáz)

Gőzfogadó üzem GF-1 turbina felújítása - I'mProve projekt

A gőzfogadó üzemben lévő turbina felújításával többlet villamos energia nyerhető.

Megvalósulás dátuma: 2018. október 17.

Energiamegtakarítás mértéke: 23.716 GJ/év (villamos energia)

Electricity from wastewater energy - DS2022

Mikroturbina beépítése a kiadott szennyvízre, amely így villamos energiát termel. A turbina egy (Rothberger Energy) RBE 400A típusú berendezés. Névleges teljesítménye 7,5-37 kW. A Dunai Finomítóban kb. 10 kW körül fog termelni.

Megvalósulás dátuma: 2018. december 15.

Energiamegtakarítás mértéke: 191 GJ/év (villamos energia)

Bek-5 üzemi kondenzvíz szakaszos kitárolása - E600

A szivattyú működésének átalakítása magas- ill. alacsonyszint kapcsolásúra.

Ezzel az átalakítással jelentős mennyiségű villamos energiát takaríthatunk meg.

A szivattyú működése szakaszos üzemeltetésű lesz.

Megvalósulás dátuma: 2018. június 01.

Energiamegtakarítás mértéke: 302 GJ/év (villamos energia)

AV-3  üzem 105 deszt. torony kondenzátor átalakítása - 1441

Az üzem 105. tornyának kondenzátorainak műszaki átalakításával a felhasznált gőz mennyisége csökkenthető.

Megvalósulás dátuma: 2018. május 07.

Energiamegtakarítás mértéke: 792 GJ/év (gőz)

AV2 364 j. ventilátor villanymotor csere és frekvenciaváltó beépítése - E1551

A ventilátor villanymotorjának korszerűsítésével és frekvencia váltó beépítésével fűtőanyag és villamos energia megtakarítás realizálható.

Megvalósulás dátuma: 2018. augusztus 23.

Energiamegtakarítás mértéke: 15.229 GJ/év + 763 GJ/év(földgáz + villamos energia)

MEK2 – szűrlet2 bekötése a lepénymosó rendszerbe - E1569

Az átalakítással az üzemben a gőz felhasználása csökken.

Megvalósulás dátuma: 2019. augusztus 29.

Energiamegtakarítás mértéke: 4107 GJ/év (gőz)

Forgógépek energiahatékonyságának növelése a Dunai Finomítóban (frekvenciaváltók)

A szabályzószelepes szabályzással üzemeltetett szivattyúk némelyike jelentős fojtási veszteségek miatt többlet energiafelhasználást eredményeznek. Ennek csökkentése céljából frekvenciaváltós hajtásokat telepítettünk (a korábbi években sikerrel lezárt, azonos céllal indított projektekhez hasonlóan). Ezen szabályzási móddal a gépegységek jobb hatásfokkal működhetnek. Ezáltal kevesebb villamos energiát fogyasztanak; valamint az élettartamuk is növekszik.

Megvalósulás dátuma: 2019. február 15.

Energiamegtakarítás mértéke: 1836 GJ/év (villamos energia)

KBI üzem kemence átalakítása

Az üzem csőkemencéjének átalakítása történt meg a biztonságos üzemeltetés végett. Ennek következtében a kemence égői jobb hatásfokkal üzemelnek, ezért energiamegtakarítást is eredményezett a projekt.

Megvalósulás dátuma: 2018. július 12.

Energiamegtakarítás mértéke: 17.300 GJ/év (földgáz)

EMS rendszer kiterjesztése a Dunai Finomítóba

Az EMS rendszer egy hatékony eszköz az energiapazarlás és ezáltal a környezeti terhelés csökkentéséhez. Segítségével az operátorok közvetlen visszajelzést kapnak az általuk üzemeltetett berendezések energiafelhasználásáról. Valamint támogatást nyújt számukra a hatékonyabb működés elérésének érdekében végzet beavatkozások során. Mindezek által könnyebben tudják az üzemeltetési paramétereket az optimális tartományban tartani, így teljesítve a megkövetelt termékminőségeket a lehető legkevesebb energiafogyasztás mellett.

Megvalósulás dátuma: 2019. február 15.

Energiamegtakarítás mértéke: 4427 GJ/év + 1575 GJ/év + 5278 GJ/év (földgáz + gőz + villamos energia)

2. Kutatás Termelés

Földgáz termelés irányítása korszerű szabályozási rendszerrel

A MOL Nyrt. szanki dúsító üzemében a kitermelt földgáz elvárt minőségének beállítása zajlik, mely rendszerbe a projekt során egy korszerű irányítási rendszer lett telepítve a minőség beállítására.

A projekt megvalósulása előtt a MOL Nyrt. szanki dúsító üzeme, nagy biztonsági ráhagyással az előírt határértéknél magasabb paraméterű földgázt állított elő, és adott ki az elosztó távvezeték hálózatba. A magasabb paraméterű gáz (magasabb Wobbe szám) előállítása, több energiát vett igénybe. A Wobbe határértékhez közelebb eső földgáz előállításának energia- és költségmegtakarítása a következő tételekben realizálódott:

- kevesebb jó minőségű import gázt kell bekeverni a termelt gázba,

- kevesebb CO2-ot kell leválasztani a kitermelt földgázból, így a CO2 kompresszorok energiafelhasználása is kevesebb lesz,

- a CO2 eltávolításáért felelős oldószer térfogatárama lecsökken, így a keringtetéséért felelős szivattyú energiafelhasználása is kevesebb lesz,

- a CO2 eltávolításáért felelős oldószer hőmérséklete is csökkenthető, így a felfűtéséhez használt kazán hőenergia fogyasztása kevesebb lesz.

Megvalósulás dátuma: 2017.12.29.

Energiamegtakarítás értéke: 14 412,6 GJ/év (földgáz)

Csőkemence őrláng átalakítás

Csőkemence melegtartalék (standby) állapotában 3840m3/nap gázt égetett el. Az új égők beépítésével 900/m3/nap fogyasztás biztosított.

Megvalósulás dátuma: 2018. július 30.

Energiamegtakarítás értéke: 18.360 GJ/év (földgáz)

Erőmű hő hasznosítás kiépítése

Az algyői erőmű gázmotor kipufogó gázainak hasznosításával keletkezett hőmennyiség kiváltotta az Algyő gázüzem I-sori csőkemencék által termelt hőmennyiséget. A csőkemencéket azóta melegtartalékként használjuk (standby), újbóli beüzemelésük, csak erőmű leállása esetén szükséges.

Megvalósulás dátuma: 2018. január 30.

Energiamegtakarítás értéke: 94.000 GJ/év (földgáz)

3. Kiskereskedelem (Töltőállomások):

Töltőállomás külső világítás korszerűsítés

A még nem korszerűsített töltőállomások kiszolgáló tér fölötti védőtető álmennyezetében nagy teljesítményű halogén világítótestek üzemelnek. A közlekedő területek, utak és parkolók térvilágítását sok töltőállomáson szintén halogén világítótesttel ellátott kandeláberek biztosítják. Előzetes számítás alapján a leghosszabb nyitvatartási idejű (0-24, 6-22, stb.) töltőállomásokon a világítótestek LED-re cserélése jelentős villamos energia és karbantartási költség megtakarítást jelent, mely megtörtént 49 töltőállomáson, és összesen 1004 db világítótestet cseréltünk ki.

Megvalósulás dátuma: 2018. október - december

Becsült energiamegtakarítás értéke: 1.115 GJ/év

4. Ingatlan és Létesítménygazdálkodás

Székház folyadékhűtő csere kivitelezése

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. szám alatti MOL Székház épülethez kapcsolódó beruházás, mely a Tárgyi épület számára a jelen kor technológiai szintjének megfelelő, a felhasználói igényeket maximálisan kielégítő gépészeti rendszer kialakítását jelenti. Ennek keretében az energiahatékonyságot biztosítórész a tetőn elhelyezett 3 darab CLIVET WSAT2 2.260 ST típusú folyadékhűtő berendezés közül 1 darab kicserélése AERMEC NRB1800XA00 típusú kompakt folyadékhűtő berendezésre, R410A hűtőköri munkaközeggel, ill. ezen felül a nyitott tágulási rendszert zárttá alakítottuk át.

Megvalósulás dátuma: 2018. június 15.

Energiamegtakarítás értéke: 298 GJ/év (hőmennyiség)

Nyílászáró csere Százhalombatta irodaépület

Százhalombattán a Dunai Finomítóban a MOL Nyrt. tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő 3 szintes Karbantartás épület meglévő 125 db fémkeretes, hőszigetelő üvegezésű egykamrás nyílászáróinak cseréje valósult meg.

Az új osztott ablakok SYNEGO 80 típusú kemény tokkal bíró 80 mm vastagságúak, 6 kamrás, ROTO vasalattal, EPDM tömítéssel.

Az intézkedéssel a fűtési célú földgázenergia és hűtési célú villamosenergia felhasználása volt mérsékelhető.

Megvalósulás dátuma: 2018. december 31.

Energiamegtakarítás értéke: 290 GJ/év (2535 kWh villamosenergia, 8266 m3 földgáz)

Szajol, Központi irodaépület, gázkazán csere

Energetikai felülvizsgálat megállapítása szerint az épület fűtését és melegvíz ellátást biztosító kazánok (2 db) túlméretezettek, elavultak hatásfokuk alacsony, cseréjük indokolt. 2 db 130 kW hagyományos, kéményes kazán cseréje 102 kW-os kondenzációs kazánra.

Megvalósulás dátuma: 2018. október 12.

Energiamegtakarítás értéke: 80 GJ/év (földgáz)

Szajol, Szállítási irodaépület, gázkazán csere

Energetikai felülvizsgálat megállapítása szerint az épület fűtését ellátást biztosító kazánok (2 db) túlméretezettek, elavultak hatásfokuk alacsony, cseréjük indokolt. 2 db 130 kW hagyományos, kéményes kazán cseréje 102 kW-os kondenzációs kazánra.

Megvalósulás dátuma: 2018. október 12.

Energiamegtakarítás értéke: 45 GJ/év (földgáz)

Szajol, Igazgatási épület, gázkazán csere

Energetikai felülvizsgálat megállapítása szerint az épület fűtését ellátást biztosító kazán túlméretezett, elavult, alacsony hatásfokú, cseréje indokolt. 1 db 100 kW hagyományos, kéményes kazán cseréje 45 kW-os kondenzációs kazánra.

Megvalósulás dátuma: 2018. október 12.

Energiamegtakarítás értéke: 35 GJ/év (földgáz)

5. Logisztika

Pécs Vasúti melegedő szociális blokk felújítás

Pécsi vasúti melegedőnél lecserélésre került 1 db. 6 kW és 1 db. 4,5 kW teljesítményű hőtárolós kályha. Helyettük beépítésre került 1 db. 2*3 kW teljesítményű villamos kazán.

Megvalósulás dátuma: 2018. november 30.

Tény energiamegtakarítás mértéke: 15 GJ/év (villamos energia)

Vasútüzem Tiszaújváros Vasúti eszközök esetében lámpatest csere

Vasúti átjárókban 8 db fényjelző LED optikára történő cseréje.

A régi izzók 55 W, az új 20 W teljesítményű. 8 db jelzőárbócban cseréltük, minden árbócon 3db izzót, összesen 24 db izzót.

A megtakarítás 24 x 35W.  Ez éves szinten: 24db x 35W x 24h x 365nap = 7385,4kWh.

Megvalósulás dátuma: 2018.11.29

Tény energiamegtakarítás mértéke: 26,5 GJ/év (villamos energia)

Szajol Vasúti gázolaj lefejtő modernizációja

28 db 250W Hgl izzóval szerelt világítótestet cseréltünk le 100W LED lámpákra.

A megtakarítás 150W/lámpa, összesen 4200W. Évente átlagosan 4150h világítással számolunk.

Teljesítményben ez így néz ki: 28db x 150W x 4150h = 17430kWh/év.

Megvalósulás dátuma: 2018.10.09

Tény energiamegtakarítás mértéke: 62,75 GJ/év (villamos energia) éves 4000 órával számolva

 

Energiahatékonysági beruházások a Ligetváros Irodaház és Bevásárlóközpontban

A Ligetváros Irodaház és Bevásárlóközpontban a Someren Kft. kazánházi korszerűsítésre kérte fel COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft.-ét. A kazánházban a régi melegvizes kazánok kicserélésre kerültek új kondenzációs gázkazánokra. A régi kazánok hatásfoka rosszabb volt, mint a jelenlegi modern kazánoké. Ezért a kazánházba új álló kondenzációs kazánokat kellett beépíteni. A 2018. év májusában beüzemelt kondenzációs kazánok hőtermelési hatásfoka jobb lett, amely energia-megtakarítást eredményezett.

Az éves szintre kivetített energia-megtakarítás 275,66 MWh.

 

Bevezetés

A kazánházi korszerűsítés keretén belül 3 db Viessmann Vitocrossal 100 kondenzációs gázkazán lett telepítve 280 kW kondenzációs összteljesítménnyel, a Cothec Kft. kivitelezésében.

A három kazán beépítésére 2018. tavaszán került sor, amelynek eredményeként a hőtermelés hatásfoka javult és egyben jobban illeszthető a téli illetve átmeneti időszakban a kazán teljesítmény a kisebb fogyasztói igényekhez. 

A korszerűsítés előtti állapot és a megvalósított kazáncsere

az alábbi hőtermelő berendezések üzemeltek a korszerűsítés előtt:

3 db UNIFERRO öntöttvas kazán blokkégővel működőtt

1.JPG

A rendszer túl méretezett volt és régi kazán rendszer elavult, gyakoriak voltak a meghibásodások. Ezért volt szükség egy új kondenzációskazán rendszer telepítésére külső hőmérsékletről történő szabályozással

Elvégzett fejlesztések

Beépítésre került: 520 kW teljesítmény

  • 3 db Viessmann Vitocrossal 100 (280 kW össztelj.) kondenzációs kazán, kaszkád rendszerű, külső hőmérséklet érzékelő, (Viessmann Vitotronic 300 K szabályzó beépítésével).  

  • Új füstelvezető rendszer kiépítése vált szükségessé

  • Új vizlágyító berendezéssel.

  • 1 db 300 l Maxivarem LR típusú zárt tágulási tartály beépítése

Beüzemelés kezdete: 2018. május 24. Az új kazánokkal jobb üzemi hatásfokot lehet elérni.

 Az új kazánok optimális teljesítmény méretezéssel elérhető volt a gázmérő csere 65 m3/h-ról 40 m3/h-ra. egyből lecsökkent kapacitás díj.  

Új kazán rendszer:

2.jpg

A megtakarítások számítása:

A 2017-es évi fogyasztáshoz képest 2019.-ben már 29%-os energia megtakarítás várható.

A 2018-as évben már október hónaptól üzemelt az új rendszer.

3.JPG

A fejlesztésekkel elért eredmények ismertetése

A bemutatott projekt alapján jól látható, hogy abban az esetben, ha a hőtermelő rendszer elöregedett és energia pazarló, egy komplett kazánházi rekonstrukcióval komoly energia megtakarítás érhető el.

A fejlesztések eredményeképpen egy évben 992 GJ megtakarításra került sor, ami 275,66 MWh/év-nek felel meg.

Az energiatakarékosság eredményeinek bevitele a Virtuális Erőmű Program számításába 

Az összegezett villamosenergia-megtakarítás 275,66 MWh.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés:

PVEP= QVE x η / τCS = 275,66 MWh x 50% / 6000 h = 23 kW  ahol:

PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés,

QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia megtakarítás,

η – átlagos erőműi hatásfok

τCS - erőműi éves csúcsidei üzemóraszám 

Összegezve az Irodaházban a hőtermelés hatékonyságának növelése 23 kW értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.