A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft programjai

az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú   Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban című projektben

 
logo.png

EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

I. FENNTARTHATÓSÁGI CSALÁDI NAPOK

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében, a fenntarthatósági célok támogatásának érdekében a családi napok alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló energiahatékonysági tevékenységek lakossági szintű ismereteinek és feltételeinek kialakítása, ahol a MI6 által fejlesztett és kivitelezett oktatási program biztosítja a program magas szakmai minőségét és hatékonyságát. A családi napokon érintjük az energiatudatosság és energia takarékosság, fenntartható település, épületenergetika, megújuló energiaforrások, fenntartható közlekedés, helyi gazdaságfejlesztés, hulladékmentes háztartás témaköreit.

A klímaváltozás mérséklését segítendő energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás és a lakossági oktatási programunk kidolgozása révén bővülnek a családok, azon belül mind a tanulók, mind a szüleik energiafelhasználással összefüggő ismeretei, mely következtében javul lakossági szinten a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

1. Költségkímélő, energiahatékonysági praktikák

Hazai kutatások szerint a háztartások közel 20%-ában – mely főként a pályázat célcsoportját érintik - az energiaszámlák felemésztik a jövedelem nagyjából egyharmadát. A képet tovább árnyalja a KSH jelentése, amely szerint a létminimum környékén élők fogyasztásában folyamatosan nő a háztartási energiára fordított kiadások részaránya.

Oktatási programunk az alacsony jövedelemmel rendelkező háztartásoknak kíván segítséget nyújtani energiaszámláik csökkentésében néhány egyszerű, az energiamegtakarítást szolgáló praktika/ismeret elsajátításával. 

2. Pénzügyi kalauz otthoni energiahatékonysági beruházások megvalósításához

Az egyszerű spórolási ötleteken túl szükséges a kevésbé költséges és drágább energetikai beruházások bemutatása is. Ahhoz, hogy egy kis jövedelmű háztartás akár egy kisebb beruházást megvalósítson, a döntés meghozatalához szükséges annak elsajátítása, hogy egy adott háztartás ki tudja kalkulálni a várható energia költségek csökkenését, ezáltal a beruházás várható megtérülését is, illetve fel tudja mérni, hogy a háztartás költségvetéséhez mérten milyen mértékű fejlesztésekkel érdemes tervezni.

A fenntarthatósági családi napokra a projekt teljes időtartama alatt összesen 4 alkalommal, alkalmanként minimum 30 család részvételével (90 fő), összesen 120 család (360 fő) részvételével kerülne sor.

2019. március 31-ig fenntarthatósági családi nap 2 alkalommal került megrendezésre Mórahalmon, 180 fő részvételével:

 
1.JPG
 

II. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VERSENY ÉS ELŐADÁSOK

A versenyek és előadások illeszkednek a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez, továbbá a helyi tantervek alapelveit figyelembe kell veszik. A következő 2 témában kerül sor versenyek és előadások megtartására: energia-takarékosság és energia-hatékonyság, megújuló energiák.

A célcsoportot az általános iskolai felső tagozat és a középiskolás célcsoport alkotja. A 2 témában kifejlesztett szakmai tartalomnak illeszkednek kell Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti alábbi fejlesztési területekhez, kulcskompetenciákhoz, továbbá a következő műveltségterületekhez és tantárgyi tartalmakhoz:

  •  Fenntarthatóság, környezettudatosság

  • Természettudományos nevelés

Az előadásokkal kombinált versenyekre a projekt időtartama során 4 alkalommal kerül sor, minden esetben Mórahalom településen, alkalmanként minimum 40 tanuló részvételével.

2019. március 31-ig környezettudatossági verseny 1 alkalommal került megrendezésre Mórahalmon 27 fő részvételével:

 
4.JPG
5.jpg
 

III. VERSENYEK ÉS ELŐADÁSOK ALAP- ÉS KULCSKOMPETENCIA FEJLESZTÉSHEZ

A programelem a természettudományos kompetencia, valamint a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez járul hozzá. A programelemben megvalósuló előadások, versenyek, vetélkedők, játékok a következő szakmai területeken biztosítanak célzott ismeretátadást nem formális, informális tanulás formájában: alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, környezetbarát közlekedés, a fenntarthatóságot szolgáló életciklus alapú fogyasztói szemlélet elterjesztése.

A célcsoportot az általános iskolai felső tagozat és a középiskolás célcsoport alkotja. A 3 témában kifejlesztett szakmai tartalom illeszkedik a Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti alábbi fejlesztési területekhez, kulcskompetenciákhoz, továbbá érintett műveltségterületekhez és tantárgyi tartalmakhoz:

  • Természettudományos és technikai kompetencia

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a NAT kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.

  • Szociális és állampolgári kompetencia

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember hatékony és épít módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia lehetvé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben, így a fenntartható fejlődés elősegítésében is.

A 3 témában kifejlesztett oktatási modulokon alapuló az ismeretátadás során az előadók pedagógiailag alátámasztott módszertanokat, technikákat (kooperatív csoportmunkában való oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) alkalmaznak. A pedagógiai módszereknek kellően interaktív és tapasztaláson alapuló ismeretátadást biztosítanak, illetve jelentős arányban alkalmaznak változatos technikákat a frontális módszeren kívül. A modulokat úgy épülnek fel, hogy a hátrányos helyzetű tanulók számára is releváns ismereteket nyújtanak.

A tanórán kívüli foglalkozások megtartására összesen 21 alkalommal kerülne sor, évente 1 alkalommal, minden településen, alkalmanként minimum 15 fő részvételével, összesen minimum 315 tanuló részvételével.

2019.március 31-ig versenyek alap és kulcskompetencia fejlesztéshez 13 alkalommal kerültek megrendezésre, összesen 276 fő részvételével az alábbi helyszíneken és részvétellel:

 
6.JPG
7.jpg